Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-5

 

Rīgā, 2005.g. 12.jūlijā.

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (19.05.2005.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28. jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Mašīnzinātne” apakšnozarē “Diagnostika un kvalitāte” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Edgars Balcers Dr.sc.ing.

RTU

1.2. Edvīns Karnītis Dr.sc.ing.

LU

1.3. Valdis Priednieks Dr.habil.sc.ing.

LJA

1.4. Jānis Stabulnieks Dr.habil.sc.ing.

LZA FEI

1.5. Gunārs Upītis Dr.sc.ing.

RTU

1.6. Varaidots Zars Dr.habil.sc.ing.

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Mašīnzinātne” norādītajā apakšnozarē, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 12.jūlijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis