Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-6

 

Rīgā, 2005.g. 12.julijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (19.05.2005.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28.jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Materiālzinātne” apakšnozarē “Tekstila un apģērbu tehnoloģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Silvija Kukle Dr.habil.sc.ing.

RTU

1.2. Boriss Okss Dr.habil.sc.ing.

RTU

1.3. Ausma Viļumsone Dr.sc.ing.

RTU

1.4. Ričardas Čiukas Dr.habil.sc.ing.

Kauņas TU

1.5. Vitautas Milašus Dr.habil.sc.ing.

Kauņas TU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Materiālzinātne” norādītajā apakšnozarē, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 12. jūlijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis