Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-4-1

 

 

Rīgā, 12.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Doktorantūras komisijas 25.05.2005.g. lēmumu, nolemj:

Piešķirt LZP doktorantūras atbalsta grantus šādiem Latvijas augstskolu doktorantiem – 2005.gada konkursa uzvarētājiem:

Nr. p.k.

NEK

Zinātnes nozare

Vārds

Uzvārds

Vadītājs

Augst-skola

Termiņš

Piešķirts LVL

1

8

Medicīna

Dagmāra Pandere Dr.med. M.Avota RSU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

2 Inese Znotiņa Dr.med. V.Švābe, Dr.med. U.Teibe RSU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

3 Arta Strazdiņa Dr.h.med. G.Krūmiņa RSU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

4 Linda Kapteine Dr.med. I.Mikažāns RSU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

5 Jekaterina Gudkina Dr.med. A.Brinkmane RSU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

6 Inta Macāne Dr.h.med. E.Vītols RSU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

7

9

Lauksaim-niecība

Imants Jansons Dr.agr. J.Nudiens LLU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

8 Jūlija Jegorova Dr.h.biol. E.Birģele LLU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

9 Ilga Šematoviča Dr.h.agr. A.Jemeļjanovs LLU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

10 Ligita Zorgevica Dr.h.agr. A.Jemeļjanovs LLU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

11

10

Kultūras vēsture

Ieva Vītola Dr.hist., Dr.h.art. J.Urtāns LKA no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

12 Ieva Pīgozne-Brinkmane Dr.hist., Dr.h.art. J.Urtāns LKA no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

13

11

Folkloristika

Inna Petļaka Dr.phil. M.Boiko LMūzA no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

14

Literatūr-zinātne

Pāvels Glušakovs Dr.philol. L.Sproģe LU no 01.07.05.līdz 30.09.05.

356

15 Ieva Bargā Dr.philol. V.Paparinska LU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

16

Mākslas zinātne

Ieva Viļuma Dr.art. Z.Gailīte LKA no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

17 Ingrīda Vilkārse Dr.h.art. S.Radzobe LU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

18 Kristīne Ogle Dr.art. R.Kaminska LMA no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

19

12

Filozofija

Līva Jēkabsone Dr.phil. D.Teters LKA no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

20

Pedagoģija

Nataļja Vronska Dr.paed. E.Volāne LLU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

21

Politoloģija

Ivars Ijabs Dr.phil. J.Rozenvalds LU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

22

Psiholoģija

Aija Brika-Dravniece Dr.psych. M.Raščevska LU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

23 Solvita Mētra-Ozoliņa Ph.D. I.Austers LU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

24 Ilze Gerharde Dr.psych. S.Sebre LU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

25

13

Ekonomika

Evija Kopeika Dr.h.sc.ing. P.Rivža LLU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

26 Vera Boroņenko Dr.oec. A.Vilciņa LLU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

27 Ilva Rudusa Dr.sc.ing. I.Arhipova LLU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

28

Vadībzinātne

Kristīne Fedotova Dr.oec. I.Geipele RTU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

29 Natālija Fiļipoviča Dr.oec. N.Lāce RTU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

30

Juridiskā zinātne

Arnis Buka Dr.iur. A.Fogels LU no 01.07.05.līdz 31.12.05.

713

              KOPĀ:

21033

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis