Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-10

 

Rīgā, 2006.g. 23.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātnes nozares “Fizika” apakšnozarēs „Cietvielu fizika” un “Materiālu fizika” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1. Ilze Manika Dr.phys. Cietvielu fizika

LU

2. Jānis Maniks Dr.habil.phys. Cietvielu fizika

LU

3. Faina Muktepāvela Dr.phys. Cietvielu fizika Materiālu fizika

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 23. maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis