Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-11

 

Rīgā, 2006.g. 23.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātnes nozares “Ekonomika” apakšnozarē “Reģionālā ekonomika” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darba- vieta

1. Nikolajs Baranovskis Dr.habil.oec.

RTU

2. Juris Saulītis Dr.oec.

RTU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 23. maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis