Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-3

 

Rīgā, 2006.g. 23.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu“ (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Literatūrzinātne” apakšnozarēs “Latviešu literatūras vēsture”, “Salīdzināmā literatūrzinātne” un “Cittautu literatūras vēsture” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1. Irina Belobrovtseva Dr.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne

Cittautu literatūras vēsture

Tallinas Universitāte

2. Maija Burima Dr.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne

Latviešu literatūras vēsture

DU

3. Ausma Cimdiņa Dr.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne

Latviešu literatūras vēsture

LU

4. Fjodors Fjodorovs Dr.habil.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne

Cittautu literatūras vēsture

DU

5. Juris Kastiņš Dr.habil.philol. Cittautu literatūras vēsture

LU

6. Sandra Meškova Dr.philol. Cittautu literatūras vēsture

DU

7. Jurijs Novikovs Dr.habil.philol. Cittautu literatūras vēsture

Viļņas Pedagoģiskā universitāte

8. Anna Stankeviča Dr.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne Cittautu literatūras vēsture

DU

9. Josifs Trofimovs Dr.habil.philol. Cittautu literatūras vēsture

DU

10. Elīna Vasiļjeva Dr.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne Cittautu literatūras vēsture

DU

11. Vera Vāvere Dr.habil.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture

VEZ

12. Viesturs Vecgrāvis Dr.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 23. maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis