Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-4

 

Rīgā, 2006.g. 23.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu“ (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Bioloģija” apakšnozarēs “Zooloģija” un “Ekoloģija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1. Arvīds Barševskis Dr.biol. Zooloģija

DU

2. Indriķis Krams Dr.biol. Zooloģija

DU

3. Artūrs Škute Dr.biol. Ekoloģija

DU

4. Natālija Škute Dr.biol. Ekoloģija

DU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 23. maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis