Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-5

 

Rīgā, 2006.g. 23.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu“ (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Pedagoģija” apakšnozarēs “Vispārīgā pedagoģija”, “Skolas pedagoģija”, “Augstskolas pedagoģija”, “Pieaugušo pedagoģija”, „Pirmskolas pedagoģija”, “Sociālā pedagoģija” un “Nozaru pedagoģija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba vieta

1. Dainuvīte Blūma Dr.paed. Augstskolu pedagoģija

Pieaugušo pedagoģija

LU

2. Zoja Čehlova Dr.habil.paed. Vispārīgā pedagoģija

Skolas pedagoģija

LU

3. Rasma Garleja Dr.habil.paed. Augstskolas pedagoģija Nozaru pedagoģija

Sociālā pedagoģija

LU

4. Nikolajs Jaružnijs Dr.habil.paed. Nozaru pedagoģija

LSPA

5. Vladimirs Kincāns Dr.phil. Nozaru pedagoģija

LU

6. Tatjana Koķe Dr.habil.paed. Pieaugušo pedagoģija Augstskolas pedagoģija

LU

7. Aīda Krūze Dr.paed. Vispārīgā pedagoģija

LU

8. Daina Lieģeniece Dr.habil.paed. Pieaugušo pedagoģija Pirmskolas pedagoģija

Liepājas PA

9. Irina Maslo Dr.habil.paed. Vispārīgā pedagoģija

Sociālā pedagoģija

LU

10. Ausma Špona Dr.habil.paed. Vispārīgā pedagoģija

LU

11. Irēna Žogla Dr.habil.paed. Vispārīgā pedagoģija

Skolas pedagoģija

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 23. maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis