Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-6

 

Rīgā, 2006.g. 23.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Valodniecība” apakšnozarēs “Latviešu diahroniskā valodniecība” un “Latviešu sinhroniskā valodniecība” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1. Brigita Bušmane Dr.habil.philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība

LU

2. Benita Laumane Dr.habil.philol. Latviešu diahroniskā valodniecība

LiepājasPA

3. Linda Lauze Dr.philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība

LiepājasPA

4. Daina Nītiņa Dr.habil.philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība

RTU

5. Ieva Ozola Dr.philol. Latviešu diahroniskā valodniecība

LiepājasPA

6. Valentīna Skujiņa Dr.habil.philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 23. maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis