Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-7

 

Rīgā, 2006.g. 23. maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Juridiskā zinātne” apakšnozarēs “Kriminālistika un operatīvās darbības teorija” un “Krimināltiesības” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1. Anrijs Kavalieris Dr.habil.iur. Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

LPA

2. Ārija Meikališa Dr.iur. Krimināltiesības

LPA

3. Vitolds Zahars Dr.iur. Krimināltiesības

LPA

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 23. maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis