Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-8

 

Rīgā, 2006.g. 23. maijā

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Valodniecība” apakšnozarēs “Lietišķā valodniecība” un “Ģermāņu valodniecība” šādus zinātniekus:

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darba- vieta

1.1. Juris Baldunčiks Dr.philol.

VA

1.2. Jānis Sīlis Dr.philol.

VA

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 23. maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis