Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-9

 

Rīgā, 2006.g. 23.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertu zinātnes nozares “Mašīnzinātne” apakšnozarē “Mašīnbūves tehnoloģija” RTU profesoru Dr.sc.ing. Ēriku GERIŅU.

Eksperta pilnvaru laiks līdz 2009. gada 23. maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis