Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-3-1

 

Rīgā, 2006.g. 4.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Ģeoloģija” apakšnozarēs “Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija”, “Pamatiežu ģeoloģija” un “Lietišķā ģeoloģija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1. Guntis Eberhards Dr.habil.geogr. Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija
Lietišķā ģeoloģija

LU

2. Laimdota Kalniņa Dr.geogr. Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija
Lietišķā ģeoloģija

LU

3. Māris Kļaviņš Dr.habil.chem. Lietišķā ģeoloģija

LU

4. Ervīns Lukševičs Dr.geol. Pamatiežu ģeoloģija

LU

5. Uldis Sedmalis Dr.habil.chem. Lietišķā ģeoloģija
Pamatiežu ģeoloģija

RTU

6. Vitālijs Zelčs Dr.geol. Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija
Lietišķā ģeoloģija

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009.gada 4.jūlijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis