Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-3-2

 

Rīgā, 2006.g. 4.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Socioloģija” apakšnozarēs “Lietišķā socioloģija”, “Sociālā antropoloģija”, “Sociālā politika un sociālā darba organizācija” un “Kultūras un masu komunikācijas socioloģija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1. Mārtiņš Boiko Dr.philol. Kultūras un masu komunikācijas socioloģija

RSU

2. Maija Eglīte Dr.habil.med. Sociālā antropoloģija

RSU

3. Vladimirs Meņšikovs Dr.sc.soc. Lietišķā socioloģija

DU

4. Aleksandra Šļahova Dr.paed. Kultūras un masu komunikācijas socioloģija

DU

5. Uldis Teibe Dr.biol. Sociālā antropoloģija

RSU

6. Aivars Vētra Dr.med. Sociālā politika un sociālā darba organizācija

RSU

7. Andrejs Vilks Dr.iur. Lietišķā socioloģija

RSU

8. Vladislavs Volkovs Dr.sc.soc. Lietišķā socioloģija

DU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 4.jūlijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis