Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-3-3

 

Rīgā, 2006.g. 4.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Psiholoģija” apakšnozarēs „Personības psiholoģija” un „Sociālā psiholoģija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1. Ivars Austers

Dr.psych.

Sociālā psiholoģija

LU

2. Viesturs Reņģe

Dr.psych.

Personības psiholoģija

LLU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009.gada 4.jūlijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis