Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-3-4

 

Rīgā, 2006.g. 4.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Ekonomika” apakšnozarēs „Ekonometrija”, „Finanses un kredīts”, „Grāmatvedības un uzskaites teorija”, „Latvijas tautsaimniecība”, „Makroekonomika”, „Sociālā ekonomika”, „Statistika” un „Tirgzinība” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba-vieta

1.

Inta Brūna

Dr.oec.

Grāmatvedības un uzskaites teorija
Finanses un kredīts

LU

2.

Inta Ciemiņa

Dr.oec.

Statistika
Sociālā ekonomika

LU

3.

Ludmila Frolova

Dr.habil.oec.

Ekonometrija

LU

4.

Edgars Kasalis

Dr.oec.

Makroekonomika
Latvijas tautsaimniecība

LU

5.

Juris Krūmiņš

Dr.habil.oec.

Statistika
Sociālā ekonomika

LU

6.

Ismena Revina

Dr.math.

Ekonometrija
Statistika

LU

7.

Baiba Rivža

Dr.habil.oec.

Latvijas tautsaimniecība
Tirgzinība

LLU

8.

Ērika Šumilo

Dr.oec.

Latvijas tautsaimniecība
Makroekonomika

LU

9.

Elvīra Zelgalve

Dr.oec.

Finanses un kredīts
Grāmatvedības un uzskaites teorija

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009.gada 4.jūlijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis