Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-3-5

 

Rīgā, 2006.g. 4.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Demogrāfija” apakšnozarēs „Sociāli ekonomiskā demogrāfija” un „Medicīniskā demogrāfija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1. Pārsla Eglīte

Dr.habil.oec.

Sociāli ekonomiskā demogrāfija

LZA EI

2. Juris Krūmiņš

Dr.habil.oec.

Medicīniskā demogrāfija
Sociāli ekonomiskā demogrāfija

LU

3. Pēteris Zvidriņš

Dr.habil.oec.

Medicīniskā demogrāfija
Sociāli ekonomiskā demogrāfija

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009.gada 4.jūlijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis