Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-3-6

 

Rīgā, 2006.g. 4.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Vadībzinātne” apakšnozarēs „Sabiedrības vadība”, „Uzņēmējdarbības vadība” un „Izglītības vadība” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1. Andris Kangro

Dr.phys.

Izglītības vadība
Sabiedrības vadība

LU

2. Pēteris Rivža

Dr.habil.sc.ing.

Uzņēmējdarbības vadība Sabiedrības vadība

LLU

3. Edvīns Vanags

Dr.habil.oec.

Sabiedrības vadība Uzņēmējdarbības vadība

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009.gada 4.jūlijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis