Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-3-7

 

Rīgā, 2006.g. 4.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Juridiskā zinātne” apakšnozarēs “Tiesību teorija un vēsture”, “Valststiesības”, “Civiltiesības”, “Starptautiskās tiesības” un “Krimināltiesības” šādus zinātniekus:

 

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1. Ringolds Balodis Dr.iur. Valststiesības
Starptautiskās tiesības

LU

2. Juris Bojārs Dr.habil.iur. Starptautiskās tiesības

LU

3. Jautrīte Briede Dr.iur. Valststiesības

LU

4. Ilma Čepāne Dr.iur. Civiltiesības
Tiesību teorija un vēsture

LU

5. Jānis Lazdiņš Dr.iur. Tiesību teorija un vēsture

LU

6. Valentija Liholaja Dr.iur. Krimināltiesības

LU

7. Sanita Osipova Dr.iur. Tiesību teorija un vēsture
Valststiesības

LU

8. Jānis Rozenfelds Dr.iur. Civiltiesības

LU

9. Kristīne Strada-Rozenberga Dr.iur. Krimināltiesības

LU

10. Kalvis Torgāns Dr.habil.iur. Civiltiesības

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009.gada 4.jūlijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis