Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-3-8

 

Rīgā, 2006.g. 4.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Sporta zinātne” apakšnozarēs “Sporta pedagoģija” un “Sporta teorija un vēsture” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba vieta

1. Leonīds Čupriks Dr.paed. Sporta pedagoģija

LSPA

2. Juris Grants Dr.paed. Sporta pedagoģija

LSPA

3. Uldis Grāvītis Dr.paed. Sporta pedagoģija
Sporta teorija un vēsture

LSPA

4. Rasma Jansone Dr.paed. Sporta pedagoģija

LSPA

5. Nikolajs Jaružnijs Dr.habil.paed. Sporta pedagoģija
Sporta teorija un vēsture

LSPA

6. Jānis Lanka Dr.habil.paed. Sporta pedagoģija
Sporta teorija un vēsture

LSPA

7. Viesturs Lāriņš Dr.med. Sporta teorija un vēsture

LSPA

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009.gada 4.jūlijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis