Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-3-1

 

Rīgā, 2006.g. 3.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Psiholoģija” apakšnozarēs „Klīniskā psiholoģija” „Vispārīgā psiholoģija” un „Attīstības psiholoģija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1. Solveiga Miezīte

Dr.psych.

Klīniskā psiholoģija
Vispārīgā psiholoģija

LU

2. Malgožata Raščevska

Dr.psych.

Vispārīgā psiholoģija
Attīstības psiholoģija

LU

3. Sandra Sebre

Dr.psych.

Klīniskā psiholoģija
Attīstības psiholoģija

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009.gada 3.oktobrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis