Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-3-11

 

Rīgā, 2006.g. 3.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Socioloģija” apakšnozarēs „Lietišķā socioloģija” un „Kultūras un masu komunikācijas socioloģija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba vieta

1. Brigita Zepa Dr.soc. socioloģija Lietišķā socioloģija

LU

2. Ritma Rungule Dr.soc. socioloģija Lietišķā socioloģija

RSU

3. Inta Brikše Dr.paed. socioloģija Kultūras un masu komunikācijas socioloģija

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2006.gada 31.oktobrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis