Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-3-2

 

Rīgā, 2006.g. 3.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Vēsture” apakšnozarēs „Arheoloģija”, „Latvijas vēsture” „Etnogrāfija” un „Vispārīgā vēsture” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1. Viktorija Bebre

Dr.hist.

Arheoloģija
Latvijas vēsture

LU

2. Anete Karlsone

Dr.hist.

Etnogrāfija
Latvijas vēsture

LU

3. Gvido Straube

Dr.hist.

Vispārīgā vēsture
Latvijas vēsture

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009.gada 3.oktobrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis