Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-3-3

 

Rīgā, 2006.g. 3.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātnes nozares “Fizika” apakšnozarē “Teorētiskā fizika” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1. Jevgenijs Kotomins Dr.habil.phys.

LU CFI

2. Aleksejs Kuzmins Dr.phys.

LU CFI

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009.gada 3.oktobrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis