Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-3-5

 

Rīgā, 2006.g. 3.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Mežzinātne” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1. Imants Baumanis

Dr.silv.

LVMI „Silava”

2. Māris Daugavietis

Dr.sc.ing.

LVMI „Silava”

3. Mudrīte Daugaviete

Dr.sc.ing.

LVMI „Silava”

4. Tālis Gaitnieks

Dr.silv.

LVMI „Silava”

5. Agnis Šmits

Dr.biol.

LVMI „Silava”

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2006.gada 31.oktobrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis