Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-3-6

 

Rīgā, 2006.g. 3.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Informātika” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1. Guntis Bārzdiņš

Dr.sc.comp.

LU MII

2. Mihails Broitmans

Dr.sc.comp.

EDI

3. Kārlis Čerāns

Dr.sc.comp.

LU MII

4. Kārlis Krūmiņš

Dr.sc.comp.

EDI

5. Paulis Ķikusts

Dr.math.

LU MII

6. Gunārs Lauks

Dr.sc.ing.

RTU

7. Aivars Lorencs

Dr.habil.math.

EDI

8. Vladimirs Pelipeiko

Dr.habil.sc.comp.

EDI

9. Jānis Sedols

Dr.sc.comp.

LU MII

10. Aivars Spalviņš

Dr.sc.ing.

RTU

11. Andrejs Spektors

Dr.phys.

LU MII

12. Vjačeslavs Šitikovs

Dr.sc.ing.

RTU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2006.gada 31.decembrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis