Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-3-7

 

Rīgā, 2006.g. 3.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Lauksaimniecības zinātne”, „Pārtikas zinātne” un „Hidroinženierzinātne” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zin.grāds

Nozare

Darbavieta

1. Biruta Bankina

Dr.biol.

Lauksaimniecības zinātne

LLU

2. Andris Bērziņš

Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātne

LLU

3. Andris Bite

Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātne

Pūres DPC1

4. Inga Ciproviča

Dr.sc.ing.

Pārtikas zinātne

LLU

5. Zinta Gaile

Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātne

LLU

6. Ruta Galoburda

Dr.sc.ing.

Pārtikas zinātne

LLU

7. Semjons Ivanovs

Dr.sc.ing.

Lauksaimniecības zinātne

LLU LTZI2

8. Daina Kairiša

Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātne

LLU

9. Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Pārtikas zinātne

LLU

10. Līga Lepse

Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātne

Pūres DPC1

11. Ināra Līpenīte

Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātne

LLU

12. Arnis Mugurēvičs

Dr.med.vet.

Veterinārmedicīna

LLU

13. Silvija Ruisa

Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātne

LV AI3

14. Ilze Skrabule

Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātne

Priekuļu LSI4

15. Sarmīte Strautiņa

Dr.biol.

Lauksaimniecības zinātne

LV AI3

16. Ēriks Tilgalis

Dr.sc.ing.

Hidroinženierzinātne

LLU

1 Pūres Dārzkopības pētījumu centrs

2 Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts, LLU aģentūra

3 Latvijas Valsts Augļkopības institūts

4 Priekuļu Laukaugu selekcijas institūts

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2006.gada 31.oktobrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis