Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-3-8

 

Rīgā, 2006.g. 3.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Bioloģija” apakšnozarēs „Augu fizioloģija”, „Botānika”, „Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija”, „Ekoloģija”, „Ģenētika”, „Hidrobioloģija” un „Mikrobioloģija” un zinātņu nozares „Vides zinātne” apakšnozarē „Vides ķīmija un ekotoksikoloģija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba vieta

1. Juris Aigars Dr.geogr. Vides zinātne Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

LU HEI

2. Gunārs Andrušaitis Dr.biol. Bioloģija Hidrobioloģija

VEZ

3. Dzidra Beriņa Dr.biol. Ekoloģija

VEZ

4. Elmīra Boikova Dr.biol. Hidrobioloģija

LU BI

5. Zigrīda Čudare Dr.biol. Zooloģija

VEZ

6. Dace Gertnere Dr.biol. Augu fizioloģija

LU

7. Līga Jankevica Dr.biol. Mikrobioloģija

LU BI

8. Nataļja Matjuškova Dr.biol. Ģenētika

LU

9. Gundega Ozoliņa Dr.biol. Augu fizioloģija

VEZ

10. Antons Ozols Dr.h.biol. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

VEZ

11. Nils Rostoks Dr.biol. Ģenētika

LU

12. Zinta Velta Seisuma Dr.biol. Ģenētika

LU BI

13. Voldemārs Spuņģis Dr.biol. Zooloģija

LU

14. Signe Tomsone Dr.biol. Botānika

LU

15. Valdis Upītis Dr.biol. Augu fizioloģija

VEZ

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2006.gada 31.oktobrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis