Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 7-2-1

 

Rīgā, 24.10.2006.

Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju (EK) struktūru un skaitlisko sastāvu:

1. Dabaszinātņu un matemātikas EK – 10 locekļi

1.1. Fizika (cietvielfizika, magnētiskā hidrodinamika, siltumfizika,
kodolfizika, atomfizika, spektroskopija un astronomija) - 4 locekļi

1.2. Matemātika - 2 locekļi

1.3. Ķīmija (organiskā, neorganiskā, fizikālā un analītiskā, koksnes
un polimēru ķīmija) - 4 locekļi

2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK – 10 locekļi

2.1. Datorzinātnes (datoru un sistēmu programmatūra, datorlingvistika, signālu
un datu apstrāde, modelēšana, automātika, sistēmtehnika, mākslīgais
intelekts, informācijas apstrādes un pārraides sistēmas) - 3 locekļi

2.2. Inženierzinātnes (mehānika, mašīnzinātne, enerģētika, tehnoloģijas
zinātniskie pamati: materiālu, ķīmijas, farmācijas)) – 7 locekļi

3. Bioloģijas un medicīnas zinātņu EK – 10 locekļi

3.1. Bioloģija (augu fizioloģija, botānika, ģenētika, bioķīmija, cilvēka un dzīvnieku
fizioloģija, zooloģija, ekoloģija, molekulārā bioloģija, virusoloģija,
mikrobioloģija un biotehnoloģija) - 5 locekļi

3.2. Medicīna (klīniskā, sociālā un eksperimentālā) - - 5 locekļi

4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu EK – 10 locekļi

4.1. Lauksaimniecības zinātnes (laukkopība, lopkopība, pārtikas
zinātne, veterinārmedicīna un lauksaimniecības inženierzinātnes)- - 6 locekļi

4.2. Vides zinātne - 1 loceklis

4.3. Zemes zinātnes (ģeogrāfija un ģeoloģija) - l loceklis

4.4. Mežzinātne - 2 locekļi

5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK – 10 locekļi

5.1. Humanitārās zinātnes (vēsture, valodniecība, literatūrzinātne
un folkloristika, mākslas zinātnes, filozofija un psiholoģija) – 6 locekļi

5.2. Sociālās zinātnes (socioloģija, pedagoģija, ekonomika,
demogrāfija, juridiskās zinātnes) – 4 locekļi

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis