Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 7-3-1

 

Rīgā, 2006.g. 24.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertu zinātnes nozares “Matemātika” apakšnozarē “Skaitliskā analīze” šādu zinātnieku:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1. Andris Buiķis Dr.habil.math.

LU MII

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009.gada 24.oktobrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis