Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-2-1

 

Rīgā, 2006.g. 27. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Fizika” apakšnozarēs “Cietvielu fizika” un “Lāzeru fizika un spektroskopija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Apakšnozare

Darba vieta

1. Edmunds Tamanis Dr.phys. Cietvielu fizika

DU

2. Aigars Ekers Dr.phys. Lāzeru fizika un spektroskopija

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 27. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis