Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-2-2

 

Rīgā, 2006.g. 27. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj: apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Matemātika” apakšnozarēs “Diferenciālvienādojumi” un “Skaitliskā analīze” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Apakšnozare

Darba vieta

1. Jānis Cepītis Dr.math. Diferenciālvienādojumi

LU

2. Armands Gricāns Dr.math. Diferenciālvienādojumi

DU

3. Ojārs Lietuvietis Dr.math. Skaitliskā analīze

LU

4. Vladimirs Ponomarjovs Dr.math. Diferenciālvienādojumi

LU

5. Jānis Rimšāns Dr.math. Skaitliskā analīze

LU MII, LiepPA

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 27. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis