Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-2-3

 

Rīgā, 2006.g. 27. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares „Vadībzinātne” apakšnozarēs “Izglītības vadība” un “Sabiedrības vadība” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Apakšnozare

Darba vieta

1. Andrejs Geske Dr.oec. Izglītības vadība Sabiedrības vadība

LU

2. Andrejs Rauhvargers Dr.chem. Izglītības vadība Sabiedrības vadība

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 27. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis