Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-2-4

 

 

Rīgā, 2006.g. 27. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj: apstiprināt par ekspertu juridiskās zinātnes nozares apakšnozarē “Kriminālistika un operatīvās darbības teorija” Latvijas Policijas akadēmijas profesoru Dr. iur. Jāni Ivančiku.

Eksperta pilnvaru laiks līdz 2009. gada 27. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis