Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-2-1

 

Rīgā, 2007.g. 23. janvārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj iekļaut LZP vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā žurnāla “Administratīvā un kriminālā justīcija” (Latvijas Policijas akadēmijas izdevums) trīs sadaļas: policijas tiesības, kriminālistika un operatīvās darbības teorija, krimināltiesības.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis