Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-4-1

 

Rīgā, 2007.gada 15.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK 09.05.2006. Noteikumiem Nr.383 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” un LR MK 20.06.2006. Noteikumiem Nr.497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zin.grāds

EK

Zinātnes nozare

Darbavieta

1. Dabas zinātnes un matemātika

1

Egils Fonavs Dr.phys.

1.1.1.

Cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, kondensētās vides fizika, materiālu fizika, tehniskā fizika LU CFI

2

Jānis Kalnačs Dr.phys.

1.1.1.

FEI

3

Igors Kaulačs Dr.phys.

1.1.1.

FEI

4

Jānis Kleperis Dr.phys.

1.1.1.

LU CFI

5

Vladimirs Kuzovkovs Dr.habil.phys.

1.1.1.

LU CFI

6

Inta Muzikante Dr.habil.phys.

1.1.1.

LU CFI

7

Māris Spriņģis Dr.habil.phys.

1.1.1.

LU CFI

8

Vismants Zauls Dr.phys.

1.1.1.

LU CFI

9

Guntars Zvejnieks Dr.rer.nat.

1.1.1.

LU CFI

10

Jānis Kļaviņš Dr.phys.

1.1.2.

Optika, lāzeru fizika un spektroskopija, medicīnas fizika, astrofizika un fundamentālā astronomija. fizikālās metodes un instrumenti, fizikas didaktika, ķīmiskā fizika, atomu un molekulu fizika LU

11

Gita Rēvalde Dr.phys.

1.1.2.

LU

12

Atis Skudra Dr.phys.

1.1.2.

LU

13

Edgars Ābele Dr.habil.chem.

1.3.1.

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija LOSI

14

Pāvels Arsenjans Dr.chem.

1.3.1.

LOSI

15

Aigars Jirgensons Dr.chem.

1.3.1.

LOSI

16

Valerjans Kauss Dr.chem.

1.3.1.

LOSI

17

Aivars Krauze Dr.chem.

1.3.1.

LOSI

18

Einārs Loža Dr.chem.

1.3.1.

LOSI

19

Aiva Plotniece Dr.chem.

1.3.1.

LOSI

20

Pēteris Trapencieris Dr.chem.

1.3.1.

LOSI

21

Ronalds Zemrībo Ph.D

1.3.1.

LOSI

22

Sergejs Beļakovs Dr.phys.

1.3.2.

Neorganiskā ķīmija, fizikālā un analītiskā ķīmija LOSI

23

Helēna Kažoka Dr.chem.

1.3.2.

LOSI

24

Ludmila Leite Dr.habil.chem.

1.3.2.

LOSI

25

Ivars Turovskis Dr.chem.

1.3.2.

LOSI

2. Inženierzinātnes un datorzinātne

26

Guntis Bārzdiņš Dr.sc.comp.

2.1.1.

Datorzinātne LU MII

2.1.2.

Informācijas tehnoloģijas

27

Kārlis Čerāns Dr.sc.comp.

2.1.1.

Datorzinātne LU MII

2.1.2.

Informācijas tehnoloģijas

28

Kārlis Freivalds Dr.sc.comp.

2.1.1.

Datorzinātne LU MII

2.1.2.

Informācijas tehnoloģijas

29

Egils Ginters Dr.sc.ing.

2.1.1.

Datorzinātne VA

30

Kārlis Krūmiņš Dr.sc.comp.

2.1.1.

Datorzinātne EDI

31

Aivars Lorencs Dr.habil.math.

2.1.1.

Datorzinātne EDI

2.1.2.

Informācijas tehnoloģijas

32

Aivars Spalviņš Dr.sc.ing.

2.1.1.

Datorzinātne RTU

2.1.1.

Informācijas tehnoloģijas

33

Andrejs Spektors Dr.phys.

2.1.1.

Datorzinātne LU MII

2.1.2.

Informācijas tehnoloģijas

34

Vjačeslavs Šitikovs Dr.sc.ing.

2.1.1.

Datorzinātne RTU

35

Juris Vīksna Dr.sc.comp.

2.1.1.

Datorzinātne LU MII

2.1.2.

Informācijas tehnoloģijas

36

Pēteris Grabusts Dr.sc.ing.

2.1.2.

Datorzinātne RēzA

37

Gunārs Lauks Dr.sc.ing.

2.2.4.

Elektronika un telekomunikācijas RTU

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes

38

Maija Balode Dr.biol.

3.1.1.

Botānika, zooloģija, hidrobioloģija, ekoloģija LHEI

39

Ivars Druvietis Dr.biol.

3.1.1.

LU BI

40

Antons Kolodinskis Dr.biol.

3.1.1.

LU BI

41

Māris Laiviņš Dr.habil. geogr., Dr.biol.

3.1.1.

LU BI

42

Jānis Ozoliņš Dr.biol.

3.1.1.

Valsts Meža dienests

43

Liene Salmiņa Dr.biol.

3.1.1.

LU BI

44

Zinta Velta Seisuma Dr.biol.

3.1.1.

LU BI

45

Gunta Spriņģe Dr.biol.

3.1.1.

LU BI

4.3.1.

Vides zinātne

46

Zigrida Čudare Dr.biol.

3.1.2.

Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija LU BI

47

Gunta Jakobsone Dr.biol.

3.1.2.

NBD

48

Anita Ostvalde Dr.biol.

3.1.2.

LU BI

49

Mihails Bariševs Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija RSU MVI

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

50

Olga Bracslavska Dr.med.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija RSU MVI

51

Svetlana Čapenko Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija RSU MVI

52

Andris Dišlers Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

53

Jekaterina Ērenpreisa Dr.habil.med.

3.1.3.

Molekulārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

54

Olita Heisele Dr.biol.

3.1.3.

Molekulārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

55

Ēriks Jankevics Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

56

Juris Jansons Dr.biol.

3.1.3.

Molekulārā bioloģija un virusoloģija LBMC

57

Andris Kazāks Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

58

Jānis Kloviņš Dr. biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

59

Svetlana Kozireva Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija RSU MVI

60

Tatjana Kozlovska Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

61

Normunds Līcis Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

62

Aija Linē Dr.biol.

3.1.3.

Molekulārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.2.

Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija

63

Liene Nikitina-Zaķe Dr.med.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.6.

Internā medicīna

64

Velta Ose-Klinklāva Dr.habil. biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes

65

Ivars Petrovskis Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

66

Regīna Renhofa Dr.chem.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

67

Dace Skrastiņa Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

68

Irina Sominska Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

69

Anatolijs Šaripo Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

70

Kaspars Tārs PhD

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

71

Laima Tihomirova Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

3.1.2.

Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija

72

Tatjana Voronkova Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

73

Anna Zajakina Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

74

Andris Zeltiņš Dr.biol.

3.1.3.

Molekuārā bioloģija un virusoloģija LBMC

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

75

Līga Jankevica Dr.biol.

3.1.4.

Mikrobioloģija LU BI

76

Rūta Brūvere Dr.med.

3.1.5.

Medicīnas bāzes zinātnes LBMC

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

77

Sarmīte Strautiņa Dr.biol.

4.1.1.

Augu zinātnes LVAI

78

Imants Baumanis Dr.silv.

4.4.1.

Mežzinātne "Silava"

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

79

Guntis Gerhards Dr. hist.

5.1.1.

Vēsture LU LVI

80

Jānis Ikstens Dr.sc.pol.

5.2.5.

Politoloģija LU

81

Juris Rozenvalds Dr.phil.

5.2.5.

Politoloģija LU

82

Genādijs Gončarovs Dr.oec.

5.2.6.

Ekonomika DU

83

Vladimirs Meņšikovs Dr.sc.soc.

5.2.6.

Ekonomika DU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2010.gada 15.oktobrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks akadēmiķis J.Jansons