Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 11-3-1

 

Rīgā, 2007.gada 26.novembrī

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

EK

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

1. Dabas zinātnes un matemātika

1

Jurijs Dehtjars Dr.habil.phys. 1.1.1. Cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, kondensētās vides fizika, materiālu fizika, tehniskā fizika RTU
1.1.2. Optika, lāzeru fizika un spektroskopija, medicīnas fizika, ķīmiskā fizika, atomu un molekulu fizika

2

Donāts Erts Dr.chem. 1.1.2. LU
1.1.1. Cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, kondensētās vides fizika, materiālu fizika, tehniskā fizika

3

Larisa Grigorjeva Dr.habil.phys. 1.1.1. LU CFI

4

Ņina Mironova-Ulmane Dr.habil.phys. 1.1.1. LU CFI
1.1.2. Optika, lāzeru fizika un spektroskopija, medicīnas fizika, ķīmiskā fizika, atomu un molekulu fizika

5

Ivars Driķis Dr.phys. 1.1.3. Siltumfizika, šķidrumu un gāzu mehānika, magnētisko parādību fizika, teorētiskā fizika LU

6

Andrejs Šiško Dr.phys. 1.1.3. LU FI

7

Maija Zaķe Dr.phys. 1.1.3. LU FI

2. Inženierzinātnes un datorzinātne

8

Gatis Bažbauers Dr.sc.ing. 2.2.3. Enerģētika RTU

9

Uldis Iļjins Dr.habil.sc.ing. 2.2.3. LLU

10

Nadežda Kuņicina Dr.sc.ing. 2.2.3. RTU

11

Anastasija Žiravecka Dr.sc.ing. 2.2.3. RTU

12

Gaļina Dobele Dr.habil.chem. 2.3. Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne LV KĶI

13

Marianna Laka Dr.sc.ing. 2.3. LV KĶI

14

Remo Merijs Meri Dr.sc.ing. 2.3. RTU

15

Galija Šulga Dr.habil.chem. 2.3. LV KĶI

16

Māris Turks Dr.chem. 2.3. RTU

17

Armanda Vīksne Dr.sc.ing. 2.3. RTU

18

Daina Zicāne Dr.chem. 2.3. RTU

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes

19

Solvita Rūsiņa Dr.geogr. 3.1.1. Botānika, zooloģija, hidrobioloģija, ekoloģija LU

20

Dace Grauda Dr.biol. 3.1.2. Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija LU BI

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

21

Zinta Gaile Dr.agr. 4.1.1. Augu zinātnes LLU

22

Andrievs Ilsters Dr.sc.ing. 4.1.4. Lauksaimniecības inženierzinātnes LLU

23

Agrita Briede Dr.geogr. 4.2.1. Ģeogrāfija LU
4.3. Vides zinātne

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

24

Jānis Torgāns Dr.habil.art. 5.1.4. Mākslas zinātnes (Mūzikoloģija) LMūzA

25

Veronika Buģina Dr.oec. 5.2.6. Ekonomika LLU

26

Aija Eglīte Dr.oec. 5.2.6. LLU

27

Valerijs Praude Dr.habil.oec. 5.2.6. LU

28

Anastasija Vilciņa Dr.oec. 5.2.6. LLU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2010.gada 26.novembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks akadēmiķis J.Jansons