Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 14-2-1

 

Rīgā, 2007.g. 27.decembrī

Par starpnozaru projektu finansēšanu 2008.gadā.

Latvijas Zinātnes padome nolemj turpināt 2008.gadā finansēt šādus starpnozaru projektus:

Reģ. Nr.

Starpnozaru projekta nosaukums

Vadītājs

Pieškirtais finansējums, LVL

1. Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisija

05.0005

Funkcionāli materiāli un tehnoloģijas mikroelektronikai un fotonikai

A.Krūmiņš

96743

05.0026

Nanomateriāli un nanotehnoloģijas

A.Šternbergs

140266

06.0032

Heteroatomu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai

E.Lukevics

86503

2. Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisija

05.0024

VSRC pētniecisko iekārtu un zinātniski tehniskās infrastruktūras pilnveidošana ilglaicīgai radioastronomisko novērojumu datu un satelītinformācijas iegūšanai Latvijas un starptautiskās programmās

J.Ekmanis

28260

06.0027

Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes

I.Kabaškins

21923

06.0028

Programminženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jaunās tehnoloģijas

J.Bārzdiņš

112035

06.0029

Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība

M.Kalniņš

308760

06.0030

Enerģijas efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamie enerģijas resursi kā pamats Latvijas enerģijas un kurināmā apgādes drošuma paaugstināšanai un ilgspējīgai attīstībai

J.Ekmanis

53536

06.0031

Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas zinātniskie pamati

B.Andersons

101175

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisija

05.0023

Latvijas populācijas genofonda izpēte

A.Krūmiņa, E.Grēns

122137

05.0025

Baltijas jūras atklātās daļas ekosistēmu ilgtspējīgas apsaimniekošanas zinātnisko pamatu izstrāde

A.Andrušaitis

13302

06.0033

Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas dabu

V.Melecis, M.Kļaviņš

40199

06.0034

Biomasas netradicionālā izmantošana

M.Beķers

45155

06.0035

Akūtas un hroniskas infekcijas: to ierosinātāju patoģenitātes, persistences un rezistences attīstības mehānismi, efektīvas diagnostikas un ārstēšanas ceļi

L.Vīksna, A.Martinsons

97547

06.0036

Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte

I.Ozolanta

74304

4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisija

06.0037

Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana konvenciālai un bioloģiskai lauksaimniecībai, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes

S.Zute

87650

06.0038

Teorētiskie priekšnoteikumi skujkoku mežu racionālai apsaimniekošanai

P.Zālītis

53535

06.0039

Agrotehnoloģisko faktoru, mājdzīvnieku veselības un labturības ietekme uz ilgtspējīgas pārtikas produktu drošību un kvalitāti

A.Jemeļjanovs

96220

06.0040

Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas

P.Rivža

48770

5. Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija

06.0041

Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā

R.Karnīte

67059

06.0042

Latvijas novadu attīstība. Humanitārā un sociālā dimensija

J.Kursīte-Pakule

49919

06.0043

Latvijas kultūrtelpa Eiropas kontekstā

V.Hausmanis

210853

KOPĀ

1955851

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis E.Grēns