Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-1-1

 

Rīgā, 30.05.2007.g.

Par fundamentālo un lietišķo
pētījumu projektu pieteikšanas
kārtību 2008. gadam

Latvijas Zinātnes padome nolēmusi izvērtēt un pārskatīt LZP atbalstīto pētījumu projektu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas principus, tos saskaņojot ar zinātnes nozaru attīstības stratēģiju un citiem zinātnisko pētījumu atbalsta veidiem Latvijā, šim nolūkam veicot arī nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos. Ņemot vērā, ka līdz fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu pieteikšanas termiņam – š.g. 1. septembrim nav iespējams kvalitatīvi veikt šo darbu, LZP uzskata par lietderīgu 2008. gadā turpināt pētījumus apstiprināto projektu ietvaros, atturoties no jaunu pētījumu projektu pieteikšanas. Vienlaikus LZP veiks nepieciešamo darbu, lai sākot ar 2009. gadu LZP finansējamie pētījumu projektu tiktu pieteikti un finansēti atbilstoši jaunajām nostādnēm. LZP nolemj:

1. Pētījumu projekti, kuru izpildes termiņš sākotnējā pieteikumā ir 2008. gads, tiek turpināti pēc attiecīgā pieteikuma iesniegšanas;

2. Pētījumu projekti, kuru izpildes termiņš sākotnējā pieteikumā ir 2007. gads, var tikt turpināti arī 2008. gadā pēc attiecīga pieteikuma iesniegšanas un pozitīva Ekspertu komisijas slēdziena;

3. Jauni 2008. gadam pieteiktie pētījumu projekti tiek apstiprināti tikai uz vienu gadu;

4. Esošie starpnozaru (sadarbības) projekti var tikt turpināti 2008.g. un 2009. g. atbilstoši Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajam sarakstam (LZP 2004.g. 6. jūlija un 2006.g. 13. februāra lēmumi).

5. Izvērtējot 2008. gadam pieteiktos projektus LZP Ekspertu komisijās, īpašu uzmanību jāpievērš tam, lai novērstu to satura pārklāšanos ar citiem no valsts budžeta finansētiem pētījumu projektiem un programmām.

Lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, Latvijas Zinātnes padome uzskata par lietderīgu turpmāk pakāpeniski pāriet uz dažu lielo projektu starptautisko ekspertīzi, atstājot sev lēmējtiesības saskaņā ar likumdošanu.

Latvijas Zinātnes padome aicina zinātniskās iestādes noformulēt savu pētniecības stratēģiju, kas būs par pamatu attiecīgās zinātņu nozares stratēģijas izstrādei un apstiprināšanai Latvijas Zinātnes padomē. Apstiprināto stratēģiju realizācijai LZP aicina veidot institūciju pētnieciskos projektus, lai tos pieteiktu finansēšanai no 2009. gada.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks akadēmiķis J.Jansons