Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-1-1

 

Rīgā, 11.06.2007.g.

Par LZP finansējamo pētījumu
projektu pieteikumu iesniegšanu
2008. gadam.

Saskaņā ar LR MK 2006.g. 25.04. noteikumiem Nr. 345 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība” Latvijas Zinātnes padome nolemj:

- apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes 2008. g. fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas grafiku (Pielikums 1);

- ņemot vērā LZP locekļu viedokli par iespēju apvienot 2008.g. pētījumu projektus, Latvijas Zinātnes padome nolemj izdarīt izmaiņas iepriekšējā 30.05.2007.g. lēmuma Nr. 5-1-1 trešā un ceturtā p., (Pielikums 2), apstiprinot tos sekojošā redakcijā:

“3. 2008.gadā jaunie pētījumu projekti tiek apstiprināti tikai uz vienu gadu”.

“4. Esošie starpnozaru (sadarbības) projekti var tikt turpināti 2008.g. un 2009. g. atbilstoši Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajam sarakstam (LZP 2004.g. 6. jūlija un 2006.g. 13. februāra lēmumi).

Pielikumā: 1.“Latvijas Zinātnes padomes 2008. g. fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas grafiks” uz 2 lp.

2. 30.05.2007.g. lēmums Nr. 5-1-1 uz 1 lp.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks akadēmiķis J.Jansons