Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-3-1

 

Rīgā, 2007.gada 11.jūnijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

EK Vārds Uzvārds Zin.grāds Nozare Apakšnozare Darbavieta

1

1.1. Māris Ābele Dr.phys. Astronomija Astrofizika un fundamentālā astronomija LU AI
Ģeodinamika

2

Ilgmārs Eglītis Dr.phys. Astrofizika un fundamentālā astronomija LU AI

3

Ivars Šmelds Dr.phys. Astrofizika un fundamentālā astronomija LU AI, Ventsp.SRC

4

Jānis Teteris Dr.phys. Fizika Cietvielu fizika LU CFI
Optika

5

Māris Knite Dr.habil.phys. Materiālu fizika RTU

6

2.1. Jevgeņijs Buls Dr.sc.comp. Datorzinātne Signālu diskrētā apstrāde EDI

7

Aleksandrs Ribakovs Dr.sc.comp. Signālu diskrētā apstrāde EDI

8

2.2. Anna Mutule Dr.sc.ing. Enerģētika Elektroenerģētika FEI
Elektroapgāde

9

Irina Oļeiņikova Dr.sc.ing. Elektroenerģētika FEI
Elektroapgāde

10

Elmārs Tomsons Dr.sc.ing. Elektroenerģētika FEI
Elektroapgāde

11

3.1. Austra Āboliņa Dr.biol. Bioloģija Botānika „Silava”

12

Inese Kokina Dr.biol. Ģenētika DU

13

Tatjana Sjakste Dr.biol. Ģenētika LU BI

14

Nils Rostoks Dr.biol. Ģenētika LU

15

Voldemārs Spunģis Dr.biol. Zooloģija LU

16

3.2. Juris Ērenpreiss Dr.med. Medicīna Internā medicīna RSU

17

Agris Martinsons Dr.habil.med. Internā medicīna P.Stradiņa KUS

18

Igors Aksiks Dr.habil.med. Ķirurģija P.Stradiņa KUS

19

Pēteris Tretjakovs Dr.biol. Normālā fizioloģija LU EKMI
Patoloģija

20

4.1. Līga Lepse Dr.agr. Lauksaim-niecības zinātnes Dārzkopība Pūres DPC

21

Inga Moročko PhD Dārzkopība LV AI

22

Edgars Rubauskis Dr.agr. Dārzkopība LV AI

23

Māra Skrīvele Dr.agr. Dārzkopība LV AI

24

Jānis Vigovskis Dr. agr. Laukkopība ZZI

25

Līvija Zariņa Dr.agr. Laukkopība Priekuļu LSI

26

Biruta Bankina Dr.biol. Laukkopība LLU

27

Semjons Ivanovs Dr.sc.ing. Lauksaimniecības inženierzinātne LTZI

28

Armīns Laurs Dr.sc.ing. Lauksaimniecības inženierzinātne LLU

29

Arvīds Vilde Dr.habil.sc.ing. Lauksaimniecības inženierzinātne LTZI

30

Ziedonis Grīslis Dr.agr. Lopkopība LLU

31

4.4. Māris Daugavietis Dr.sc.ing. Mežzinātne Meža ekoloģija un mežkopība „Silava”

32

Dainis Ruņģis PhD Meža ekoloģija un mežkopība „Silava”

33

5.1. Viesturs Zanders Dr.philol. Komunikā-ciju zinātne Bibliotēkzinātne LU

34

Anda Beitāne Dr.art. Mākslas zinātne Mūzikas vēsture un teorija LMūzA

35

Anna Stafecka Dr.philol. Valodniecība Latviešu sinhroniskā valodniecība LU LValI
Latviešu diahroniskā valodniecība
Baltu valodniecība

36

5.2. Staņislavs Keišs Dr.oec. Ekonomika Grāmatvedības un uzskaites teorija EKA
Reģionālā ekonomika

37

Irina Pilvere Dr.oec. Agrārā ekonomika LLU
Reģionālā ekonomika

38

Ilmārs Vanags Dr.habil.oec. Latvijas tautsaimniecība LSI
Statistika
Reģionālā ekonomika

39

Viktors Voronovs Dr.phil. Reģionālā ekonomika DU

40

5.2. Māra Marnauza Dr.paed. Pedagoģija Mūzikas pedagoģija RPIVA

41

Edvīns Ģingulis Dr.paed. Skolas pedagoģija LiepPA

42

Irēna Katane Dr.paed. Vispārēja pedagoģija LLU
Skolas pedagoģija
Augstskolas pedagoģija

44

Baiba Bela-Krūmiņa Dr.sc.soc. Socioloģija Sociālā antropoloģija LU

43

Žanete Ozoliņa Dr.paed. Politikas zinātne Starptautiskā politika LU
Pārvalde un administrācija

45

Aivars Tabuns Dr.sc.soc. Socioloģija Lietišķā socioloģija LU
Kultūras un masu komunikāciju socioloģija
Politikas zinātne Salīdzinošā politika

46

Tālis Tisenkopfs Dr.sc.soc. Socioloģija Socioloģijas teorija un vēsture LU

48

Brigita Zepa Dr.sc.soc. Politikas zinātne Politikas teorija LU
Socioloģija Politikas socioloģija
Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

47

Aija Zobena Dr.sc.soc. Socioloģija Lauku socioloģija LU
Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2010.gada 11.jūnijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks akadēmiķis J.Jansons