Latvijas Zinātnes padome

Lēmums Nr. 1-1-2

 

Rīga                                                  09.02.1999.g.

 

 

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt 1999. gada Pētniecības programmu finansējuma procentuālo sadali starp programmām sekojošā veidā:

Nr.

Programmas nosaukums

% no kopējās finansējuma summas

1.

Organiskās ķīmijas moderno virzienu attīstīšana jaunu ārstniec.līdzekļu ražošanas nodrošinājumam Latvijā. (vad. Lukevics E.)

5,08

2.

Koksnes un augu valsts izejvielu materiāli (vad.Viesturs U.)

5,91

3.

Materiālu un konstrukciju drošuma, izturības un aizsardzības pilnveidošana (vad. Kalniņš M.)

4,30

4.

Kompozīto materiālu izpēte, tehnoloģija un racionāla izmantošana inženierbūvēs (vad. Jansons J.)

3,12

5.

Jaunu mikroelektronikā un fotonikā izmantojamu materiālu sintēze, pētniecība un izstrāde (vad. Krūmiņš A.)

5,68

6.

Latvijas siltuma enerģijas ražošanas un izmantošanas sistēmu optimizācija (vad. Ekmanis J.)

3,13

7.

Biodegvielas ieguves tehnoloģija un tās realizēšanas iespējas Latvijā
(vad. Beķers M.)

2,17

8.

Latvijas zemes dzīļu bagatības un to izmantošana (vad. Cielēns U.)

3,40

9.

Latvijas krasta zonas un pazemes hidrodinamisko procesu modelēšana
(vad. Lielausis O.)

2,40

10.

Latvijas informatikas tehnoloģijas attīstīšana konkurētspējigas produkcijas ražošanai tirgus specif. sektoros (Bārzdiņš J

6,67

11.

Latvijas transporta sistēmas optimizācija (vad. Gūtmanis A.)

1,29

12.

Veselība un apkārtējā vide: infekciozie un citi vides riska faktori Latvijā
(vad. Žilēvica A.)

7,60

13.

Zinātniskie pamati lauksaimniecības attīstībai Latvijā (vad. Strīķis V.)

12,67

14.

Daudzfunkciju ekoloģiskās mežsaimniecības teorētiskais modelis
(vad. Zālītis P.)

2,64

15.

Latvijas ekosistēmu bioloģiskie resursi un to saimnieciskās izmantošanas optimizācija (vad. Melecis V.)

3,12

16.

Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija (vad. Matisāns E.)

1,46

17.

Ekonomiskie, kultūras un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā (vad. Karnīte R.)

2,15

18.

Latvijas iedzīvotāji un tautas veselība (vad. Grēns E., Zvidriņš P., Dzērve V.)

9,82

19.

Letonika (vad. Hausmanis V.)

11,34

20.

Sociālā attīstība un sociālā drošība (vad. Tabuns A.)

3,57

21.

Biomateriālu un medicīnas jaunās tehnoloģijas (vad. Cimdiņš R.)

1,03

22.

Latvijas ūdens resursi (vad. H.Segals)

1,45

Kopā:

100 %

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš


[Iepriekšējais | Saraksts]