27.04.1999.

LĒMUMS Nr. 3-1

Par pāreju uz vienpakāpes zinātnisko grādu sistēmu

Latvijas Zinātnes padome k o n s t a t ē,  k a VZKK darbības uzsākšanai saskaņā ar likuma “Par zinātnisko darbību” Pārejas noteikumiem (20.05.98.), kas nosaka, ka grozījumi minētā likuma 13. pantā un 18. panta 8. punktā stājas spēkā pēc VZKK izveidošanas un darbības uzsākšanas, bet ne vēlāk, kā 2000. gada 1. janvārī, i r  n e p i e c i e š a m s:

1. Piešķirt finansu līdzekļus VZKK darbības nodrošināšanai saskaņā ar LR MK 1999.g. 30. marta apstiprinātā VZKK Nolikuma (Noteikumi Nr. 127) 17. pantu.

2. Izveidot jaunas Promocijas padomes atbilstoši LR MK apstiprinātā “Nolikuma par promocijas kārtību un kritērijiem” (Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) prasībām.

3. Nodrošināt apstākļus VZKK darbībai.

Ņemot vērā augstāk minēto, LZP n o l e m j:

a) augstskolām un Valsts zinātniskajiem centriem sagatavot priekšlikumus par jauno promocijas padomju izveidošanu un iesniegt Latvijas Zinātnes padomei pieteikumus promocijas tiesību piešķiršanai;

b) zinātniskās kvalifikācijas darbi, kas iesniegti sākot ar 1999.g. 9. aprīli, izskatāmi jaunajās padomēs saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta apstiprināto “Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikumu” un “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem”;

c) noteikt, ka habilitācijas un promocijas darbus, kas iesniegti Habilitācijas un promocijas padomēs pirms “Nolikuma par promocijas kārtību un kritērijiem” stāšanās spēkā 1999.g. 9. aprīlī, esošās padomes ir tiesīgas izskatīt un piešķirt doktora un habilitētā doktora zinātniskos grādus atbilstoši šo padomju nolikumiem, taču ne ilgāk kā līdz 1999.g. 1.jūlijam, kad savu darbību uzsāks VZKK.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš