Latvijas Zinātnes padome

Lēmums Nr 7 - 1 - 3

 

Rīga                                                                                             1999.g.

 

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt 1999. gada Pētniecības programmu koriģēta finansējuma sadali starp programmām sekojošā veidā:

Nr.

Programmas nosaukums

1999.g.
sākotnējais
finansējums
(LVL)

1999.g.
koriģētais
finansējums
(LVL)

1.

Organiskās ķīmijas moderno virzienu attīstīšana jaunu ārstniec. līdzekļu ražošanas nodrošinājumam Latvijā.(vad.Lukevics E.)

73035

71 216

2.

Koksnes un augu valsts izejvielu materiāli (Vad.Viesturs U.)

84951

82 836

3.

Materiālu un konstrukciju drošuma, izturības un aizsardzības pilnveidošana (vad. Kalniņš M.)

61811

60 272

4.

Kompozīto materiālu izpēte, tehnoloģija un racionāla izmantošana inženierbūvēs (vad. Jansons J.)

44903

43 785

5.

Jaunu mikroelektronikā un fotonikā izmantojamu materiālu sintēze, pētniecība un izstrāde (vad. Krūmiņš A.)

81660

79 627

6.

Latvijas siltuma enerģijas ražošanas un izmantošanas sistēmu optimizācija (vad.Ekmanis J.)

44986

43 866

7.

Biodegvielas ieguves tehnoloģija un tās realizēšanas iespējas Latvijā (vad.Beķers M.)

31175

30 399

8.

Latvijas zemes dzīļu bagatības un to izmantošana (vad. Cielēns U.)

48987

47 767

9.

Latvijas krasta zonas un pazemes hidrodinamisko procesu modelēšana (vad.Lielausis O.)

34586

33 725

10.

Latvijas informatikas tehnoloģijas attīstīšana konkurētspējigas produkcijas ražošanai tirgus specif.sektoros. (Bārzdiņš J)

95924

93 535

11.

Latvijas transporta sistēmas optimizācija (vad.Gūtmanis A.)

18572

18 110

12.

Veselība un apkārtējā vide: infekciozie un citi vides riska faktori Latvijā (vad. Žilēvica A.)

109310

106 589

13.

Zinātniskie pamati lauksaimniecības attīstībai Latvijā (vad. Strīķis V.)

182210

177 673

14.

Daudzfunkciju ekoloģiskās mežsaimniecības teorētiskais modelis (vad. Zālītis P.)

38006

37 060

15.

Latvijas ekosistēmu bioloģiskie resursi un to saimnieciskās izmantošanas optimizācija (vad. Melecis V.)

44919

43 801

16.

Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija (vad. Matisāns E.)

20986

20 463

17.

Ekonomiskie, kultūras un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā (vad.Karnīte R.)

30932

30 162

18.

Latvijas iedzīvotāji un tautas veselība (vad.Grēns E., Zvidriņš P., Dzērve V.)

141287

137 769

19.

Letonika (Hausmanis V.)

163193

159 130

20.

Sociālā attīstība un sociālā drošība (vad. Tabuns A.)

51355

50 076

21.

Biomateriālu un medicīnas jaunās tehnoloģijas (vad. Cimdiņš R.)

14774

14 406

22.

Latvijas ūdens resursi

20837

20 318

Kopā:

1438399

1 402 585

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš