1.Pielikums
LZP 20.08.2007. lēmumam Nr. 8-1-1

LZP Ekspertu datu bāzes sadalījums pa zinātņu nozarēm un apakšnozarēm

1.EK Dabas zinātnes un matemātika

Nozare

Apakšnozare

1.1. Fizika un astronomija 1.1.1. Cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, kondensētās vides fizika, materiālu fizika, tehniskā fizika

1.1.2. Optika, lāzeru fizika un spektroskopija, medicīnas fizika, astrofizika un fundamentālā astronomija, fizikālās metodes un instrumenti, fizikas didaktika, ķīmiskā fizika, atomu un molekulu fizika

1.1.3. Siltumfizika, šķidrumu un gāzu mehānika, magnētisko parādību fizika, teorētiskā fizika

1.2. Matemātika
1.3. Ķīmija 1.3.1. Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

1.3.2. Neorganiskā ķīmija, fizikālā un analītiskā ķīmija

1.3.3. Polimēru un koksnes ķīmija

2.EK Inženierzinātnes un datorzinātnes

2.1. Datorzinātne 2.1.1. Datorzinātne

2.1.2. Informācijas tehnoloģija

2.2. Inženierzinātnes 2.2.1. Mehānika

2.2.2. Mašīnzinātne

2.2.3. Enerģētika

2.2.4. Elektronika un telekomunikācijas

2.2.5. Elektrotehnika

2.2.6. Būvzinātne

2.2.7. Transporta un loģistikas zinātne

2.2.8. Militārā zinātne

2.3. Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne 2.3.1. Neorganisko vielu tehnoloģija, materiālzinātne

2.3.2. Organisko vielu tehnoloģija

2.3.3. Koksnes ķīmijas un polimēru materiālu tehnoloģija

2.3.4. Tekstila un apģērbu tehnoloģijas

3.EK Bioloģijas un medicīnas zinātnes

3.1. Bioloģija un medicīna 3.1.1. Botānika, zooloģija, hidrobioloģija, ekoloģija.

3.1.2. Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija

3.1.3. Molekulārā bioloģija un virusoloģija

3.1.4. Mikrobioloģija un biotehnoloģija

3.1.5. Medicīnas bāzes zinātnes

3.1.6. Internā medicīna

3.1.7. Ķirurģija

3.1.8. Stomatoloģija

4.EK Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

4.1. Lauksaimniecības zinātnes 4.1.1. Augu zinātnes (augkopība, laukkopība, dārzkopība, augu aizsardzība, augsne un agroķīmija, laukaugu selekcija u.c.)

4.1.2. Dzīvnieku zinātnes

4.1.3. Veterinārmedicīna

4.1.4. Lauksaimniecības inženierzinātnes (lauksaimniecības mehanizācija, elektrifikācija, meliorācija un lauksaimniecības zemju apūdeņošana)

4.2. Zemes zinātnes 4.2.1. Ģeogrāfija

4.2.2. Ģeoloģija

4.3. Vides zinātne
4.4. Mežzinātne
4.5. Pārtikas zinātne

5.EK Humanitārās un sociālās zinātnes

5.1. Humanitārās zinātnes 5.1.1. Vēsture

5.1.2. Valodniecība

5.1.3. Literatūrzinātne un folkloristika

5.1.4. Mākslas zinātnes, t.sk. arhitektūra

5.1.5. Filozofija

5.1.6. Teoloģija un reliģijzinātne

5.2. Sociālās zinātnes 5.2.1. Socioloģija

5.2.2. Pedagoģija

5.2.3. Psiholoģija

5.2.4. Demogrāfija

5.2.5. Politoloģija

5.2.6. Ekonomika

5.2.7. Vadībzinātne

5.2.8. Komunikācijas zinātne

5.2.9. Juridiskās zinātnes

5.2.10. Sporta zinātne