Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-1

 

Rīgā 2000.g. 25. aprīlī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 4. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Arhitektūra” apakšnozarēs “Arhitektūras teorija un vēsture ” un “Pilsētbūvniecība”:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darbavieta
1.1. Jānis Briņķis Dr.arch. Arhitektūras teorija un vēsture

Pilsētbūvniecība

RTU
1.2. Jānis Krastiņš Dr.habil.arch. Arhitektūras teorija un vēsture

Pilsētbūvniecība

RTU
1.3. Ojārs Spārītis Dr.habil.art. Arhitektūras teorija un vēsture LMA
1.4. Ivars Strautmanis Dr.habil.arch. Arhitektūras teorija un vēsture

Pilsētbūvniecība

RTU

 

1.5. Jānis Zilgalvis Dr.arch. Arhitektūras teorija un vēsture VKPAI

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Arhitektūra”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 25.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns