Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-10

 

Rīgā, 2000.g. 25. aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr.134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 12. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Valodniecība” apakšnozarēs “Vispārīgā valodniecība”, “Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība”, “Lietišķā valodniecība”, “Latviešu sinhroniskā valodniecība”, “Latviešu diahroniskā valodniecība”, “Baltu valodniecība”, “Ģermāņu valodniecība” un “Romāņu valodniecība” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Andrejs Bankavs Dr.habil.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Romāņu valodniecība

LU
1.2. Antons Breidaks Dr.habil.philol. Baltu valodniecība LU
1.3. Ina Druviete Dr.habil.philol. Vispārīgā valodniecība Lietišķā valodniecība LU
1.4. Zaiga Ikere Dr.habil.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Ģermāņu valodniecība

DPU
1.5. Ilga Jansone Dr.habil.philol. Latviešu diahroniskā valodniecība LU
1.6. Juris Kastiņš Dr.habil.philol. Ģermāņu valodniecība LU
1.7. Ingrīda Kramiņa Dr.habil.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Lietišķā valodniecība Ģermāņu valodniecība

LU
1.8. Benita Laumane Dr.habil.philol. Latviešu diahroniskā valodniecība LPA
1.9. Dace Markus Dr.habil.philol. Latviešu diahroniskā valodniecība

Baltu valodniecība

LU
1.10. Daina Nītiņa Dr.habil.philol. Baltu valodniecība RTU
1.11. Olga Ozoliņa Dr.philol. Romāņu valodniecība LU
1.12. Jānis Rozenbergs Dr.habil.philol. Vispārīgā valodniecība Latviešu sinhroniskā valodniecība LU

 

1.13. Jānis Valdmanis Dr.habil.philol. Vispārīgā valodniecība Latviešu sinhroniskā valodniecība LU
1.14. Pēteris Vanags Dr.habil. philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Latviešu diahroniskā valodniecība

Baltu valodniecība

LU
1.15. Andrejs Veisbergs Dr.habil. philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Ģermāņu valodniecība

LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Valodniecība” apakšnozarēs “Vispārīgā valodniecība”, “Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība”, “Lietišķā valodniecība”, “Latviešu sinhroniskā valodniecība”, “Latviešu diahroniskā valodniecība”, “Baltu valodniecība” un “Ģermāņu valodniecība”, iekļaujot tajā zemāk minētos ekspertus apstiprinātajās apakšnozarēs:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Apakšnozare

Darbavieta

2.1. Andrejs Bankavs Dr.habil.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība LU
2.2. Ina Druviete Dr.habil. philol. Vispārīgā valodniecība Lietišķā valodniecība LU
2.3. Ingrīda Kramiņa Dr.habil.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Lietišķā valodniecība Ģermāņu valodniecība

LU
2.4. Dace Markus Dr.habil. philol. Latviešu diahroniskā valodniecība

Baltu valodniecība

LU
2.5. Jānis Rozenbergs Dr.habil. philol. Vispārīgā valodniecība Latviešu sinhroniskā valodniecība LU
2.6. Jānis Valdmanis Dr.habil.philol. Vispārīgā valodniecība Latviešu sinhroniskā valodniecība LU
2.7. Pēteris Vanags Dr.habil. philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Latviešu diahroniskā valodniecība

Baltu valodniecība

LU
2.8. Andrejs Veisbergs Dr.habil. philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Ģermāņu valodniecība

LU

Padome tiesīga piešķirt filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 25. aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns