Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-11

Rīgā, 2000.g. 25. aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 12. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Literatūrzinātne” apakšnozarēs “Salīdzināmā literatūrzinātne” un “Cittautu literatūras vēsture” šādus zinātniekus :

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin.grāds Apakšnozare Darbavieta
1.1. Irina Belobrovceva Dr.habil.philol. Cittautu literatūras vēsture Tallinas Ped.univ.
1.2. Fjodors Fjodorovs Dr.habil.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne Cittautu literatūras vēsture DPU
1.3. Eduards Mekšs Dr.habil.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne Cittautu literatūras vēsture DPU
1.4. Jurijs Novikovs Dr.habil.philol. Cittautu literatūras vēsture Viļņas Ped.univ.
1.5. Genādijs Stadnikovs Dr.habil.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne Cittautu literatūras vēsture Krievijas Ped.univ.
1.6. Broņislavs Tabūns Dr.habil.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne Valsts emerit.zin.
1.7. Josifs Trofimovs Dr.habil.philol. Cittautu literatūras vēsture DPU
1.8. Vera Vāvere Dr.habil.philol. Salīdzināmā literatūrzinātne Valsts emerit.zin.

2. Apstiprināt Daugavpils Pedagoģiskās universitātes (DPU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Literatūrzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 25. aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns