Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-12

 

Rīgā, 2000.g. 25. aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 4. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Papildus LZP 1999.g. 21.decembra lēmumam Nr.10-2-4 par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) promocijas padomi mehānikas un mašīnzinātnes nozarēs apstiprināt eksperta tiesības zinātņu nozares “Mašīnzinātne” apakšnozarē “Mašīnu dinamika” šādiem minētās padomes locekļiem-ekspertiem:

    1. Egonam Lavendelim, Dr.habil.sc.ing.;
    2. Jānim Vībam, Dr.habil.sc.ing.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns