Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-2

 

Rīgā, 2000.g. 25. aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 4. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Informācijas tehnoloģija” apakšnozarēs “Datorvadība” un “Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana”, šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin.grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Arkādijs Borisovs Dr.habil.sc.comp. Datorvadība.

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU
1.2. Jevgēnijs Carkovs Dr.habil.math. Sistēmu analīze,modelēšana un projektēšana RTU
1.3. Jānis Grundspeņķis Dr.habil.sc.ing. Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU
1.4. Zigurds Markovičs Dr.habil.sc.ing. Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU
1.5. Jurijs Merkurjevs Dr.habil.sc.comp. Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana RTU
1.6. Leonīds Novickis Dr.habil.sc.ing. Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana RTU
1.7. Jānis Osis Dr.habil.sc.ing. Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU
1.8. Vladimirs Pelipeiko Dr.habil.sc.comp. Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

LU

 

1.9. Indulis Strazdiņš Dr.habil.math. Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana RTU
1.10. Uldis Sukovskis Dr.sc.ing. Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU
1.11. Ģirts Vulfs Dr.sc.ing. Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Informācijas tehnoloģija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 25. aprīlim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns